Privacy policy - Starters Succes

Privacy policy

Voor en door ondernemers

Privacy policy Starters Succes Oss Bernheze

Privacyverklaring
Laatst bijgewerkt op 1 december 2022

Starters Succes Oss Bernheze, gevestigd aan Oude Litherweg 2, 5346 RT Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@starterssucces.nl.

 1. Persoonsgegevens
  Starters Succes Oss Bernheze verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aanvullende gegevens t.b.v. gratis of premium support
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Als Starters Succes Oss Bernheze voornemens is uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal Starters Succes Oss Bernheze contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met u zullen worden gedeeld.

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@starterssucces.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 2. Doel en grondslag
  Starters Succes Oss Bernheze verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Ten behoeve van uitvoering van een opdracht van een overeenkomst die u met Starters Succes Oss Bernheze aan gaat

Bijvoorbeeld om uw keuze vast te leggen met betrekking tot het ontvangen van marketing gerelateerde informatie. Denk aan het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Starters Succes Oss Bernheze  gebruikt persoonsgegevens ook om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om goederen/diensten bij u af te leveren

 • Om te voldoen aan verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving

Starters Succes Oss Bernheze  verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht die op Starters Succes Oss Bernheze  rust.

 • Om onze gerechtvaardigde belangen of van een derde te behartigen

De verwerking van uw persoonsgegevens is in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Starters Succes Oss Bernheze  of van een derde. In dat geval beoordeelt Starters Succes Oss Bernheze  of uw belangen en grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt Starters Succes Oss Bernheze   uw persoonsgegevens op grond van de grondslag van de belangenafweging.  In geval de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de rechtsgrond belangenafweging, zal Starters Succes Oss Bernheze  u hierover informeren en de relevante gerechtvaardigde belangen vermelden

 • Op basis van uw toestemming

Als Starters Succes Oss Bernheze persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming
  Starters Succes Oss Bernheze neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Starters Succes Oss Bernheze) tussen zit.
 2. Bewaartermijn
  Starters Succes Oss Bernheze bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 3. Delen van persoonsgegevens met derden
  Starters Succes Oss Bernheze verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Starters Succes Oss Bernheze blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Er is géén sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

De cookies die Starters Succes Oss Bernheze gebruikt zijn opgenomen in onze ‘cookie policy’ welke onder aan deze privacy statement is opgenomen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Starters Succes Oss Bernheze en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@starterssucces.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan Starters Succes Oss Bernhezede reactietermijn van een maand verlengen. Starters Succes Oss Bernheze zal in dat geval binnen één maand aan u kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel kosteloos.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens . U kunt de klacht sturen naar info@starterssucces.nl. Starters Succes Oss Bernheze wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:

 • het recht op inzage en kopie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op gegevenswissing;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Starters Succes Oss Bernheze niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Starters Succes Oss Bernheze neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@starterssucces.nl. Starters Succes Oss Bernheze heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Wijzigingen

De privacyverklaring zoals verwoord in deze brief is opgesteld op 1 december 2022 en kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden tijdig aan u bekendgemaakt per e-mail.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met: info@starterssucces.nl.

_______________________________________________________________

COOKIE POLICY


Cookiebeleid van Starters Succes Oss Bernheze

Starters Succes Oss Bernheze maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript en web beacons op zijn website. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze website / webwinkel willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van deze technieken, waaronder cookies door Starters Succes Oss Bernheze.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?
Starters Succes Oss Bernheze is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website / webwinkel gebruikt.

Wat zijn de overige technieken?
JavaScript en web beacons zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons).

Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites.

Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Het surfen op de website van Starters Succes Oss Bernheze leuker en makkelijker voor je wordt;
 • Je bij jouw bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
 • We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • We je advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis van jouw interesses;
 • We kunnen herkennen welk apparaat je gebruikt als je bij ons op bezoek bent;
 • We kunnen (laten) registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op je behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet.

Cookies van derden
Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Welke cookies gebruiken wij?
Functionele cookies/noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier en de SEO check.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze webwinkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Social media cookies van derden

Socialmedia cookies zijn cookies die functionaliteiten van socialmedia websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje, Google Maps of een ‘like’-knop voor Facebook.

Advertentiecookies
Wij plaatsen advertentiecookies op onze website. Dit doen we zodat we jou, aan de hand van je online surf-, zoekgedrag, zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Tevens houden we met deze advertentiecookies bij welke advertenties je hebt gezien.

Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies om het website gebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt.

Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van je computerscherm en welk apparaat je gebruikt;
 • Vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen;
 • Wanneer en hoe lang je de webwinkel bezoekt of gebruikt;
 • Of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website.
  Bijvoorbeeld het maken van een SEO check, het plaatsen van een bestelling.
 • Welke pagina’s je bezoekt op onze website.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website;
 • Het meten van de tijdsduur per bezoek;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.

Social media cookies van derden
Hoe werken social media cookies van derden?

Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je in onze webwinkel een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze webwinkel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

Facebook
Google+ / YouTube
LinkedIn
Twitter
Instagram

Advertentiecookies
In onze website zie je promoties en advertenties. Ook op websites van derden kun je onze advertenties tegen komen. Om deze promoties en advertenties relevant te houden maken wij gebruik van cookies.

De advertentiecookies maken het mogelijk dat:

 • We kunnen bijhouden welke advertenties je al hebt gezien;
 • We kunnen bijhouden hoe vaak je een advertentie al hebt gezien;
 • We kunnen voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt;
 • We kunnen bijhouden of je op de advertenties klikt;

Voor de cookies die deze partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij je naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen op onze webwinkel cookies:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Browserinstellingen
Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan je browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die je gebruikt moet aanpassen. Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com

Cookies verwijderen

Cookies verwijderen in Chrome:
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin.
Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ wissen.
Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat.
Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn.
Kies hier ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Firefox:
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin.
Ga naar ‘Opties’ > ‘Privacy’.
Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’.
Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen.
Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan.
Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Safari:
Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’.
Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’.
Klik vervolgens op ‘Verwijder alle Websitegegevens’.

Cookies verwijderen in Internet Explorer:
Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin.
Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’.
Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen.
Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan.
Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.

Het privacybeleid van Starters Succes Oss Bernheze
Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt zoals je hierboven hebt kunnen lezen. In ons privacybeleid vind je meer informatie over hoe Starters Succes Oss Bernheze met jouw gegevens omgaat.

_________________________________________________________________

Voel je thuis

Kom sparren of gewoon een praatje maken

Heb je een dringende vraag, een flinke uitdaging of behoefte aan overleg? Kom dan langs bij Bizztopia in de voormalige Osse Pauluskerk. Je bent welkom om even te sparren. Gewoon een praatje maken of werken aan één van de flexplekken? Ook daarvoor staat de deur open.

Contact en aanmelden

Onze partners

Starters Succes Oss Bernheze wordt mede mogelijk gemaakt door:

Starters Succes Oss Bernheze Partner Gemeente Bernheze Starters Succes Oss Bernheze Partner Kracht van Oss Starters Succes Oss Bernheze Partner Rabobank